Algemene Voorwaarden

Consults worden individueel samengesteld en variëren in samenstelling en/of uitwerking. U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij Vivre terecht. Indien daar aanleiding voor is, wordt u doorverwezen naar een collega therapeut of arts.

Middels het intake- en anamneseformulier verstrekt u relevante informatie over uw gezondheid.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door u verstrekte gegevens ten behoeve van uw dossier. U heeft recht tot inzage in uw eigen dossier.

Indien er sprake is van medische klachten, indien u in behandeling bent bij een arts of specialist of indien u medicijnen gebruikt dan dient u dit door te geven.
Geeft u het ook door indien u in het bezit bent van een pacemaker.

Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden.

U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van uzelf of uw kind.

Aan u/ouder(s)/verzorger(s) wordt mondeling toestemming gevraagd indien er informatie wordt ingewonnen/ uitgewisseld bij school, huisarts, behandelend specialist of andere hulpverlener.

Indien u een afspraak wilt afzeggen dan dient dit tenminste 48 uur van te voren worden gedaan anders worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

In geval van overmacht houdt Vivre zich ten alle tijden het recht voor om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip.

Betaling dient vooraf contant te geschieden. De actuele tarieven staan vermeld op de website. Indien niet voldaan wordt aan de betaling, zal er een betalingsherinnering worden nagestuurd. Bovenop het factuurbedrag wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Eenmaal aangeschafte voedingssupplementen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien u voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan u deze eenzijdig beëindigen.

Indien u tegen het advies in de overeenkomst beëindigt, wordt u op verzoek van de therapeut gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin u te kennen geeft dat u tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

Vivre behoudt zich het recht voor, een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Indien er een klacht is, dan verneem ik dat graag. We zullen in een persoonlijk gesprek de klacht bespreken en samen tot een oplossing proberen te komen. Vivre is voor het klacht- en tuchtrecht aangesloten bij de KAB en RBCZ.

Vivre draagt geen aansprakelijkheid voor het beschadigen of kwijtraken van persoonlijke bezittingen. De aansprakelijkheid van Vivre, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Vivre is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en VBAG. De algemene voorwaarden van deze beroepsverenigingen zijn ook bij Vivre van toepassing.

Vivre Vitaliteit

Armanda Versluijs
Heidestein 11
3452 LL Vleuten

06 – 388 99 217
info@vivrevitaliteit.nl
KvK 60897597

  

Meer

Praktijkadres Vleuten
Heidestein 11, Vleuten

Praktijkadres Harmelen
Dorpsstraat 135, Harmelen